Právní služby Filipa zahrnují v anglickém i českém právu zejména udělování právních rad, konzultační a expertizní činnost, zastupování klientů v jednání s jinými právnickými či fyzickými osobami a v řízeních před soudy a orgány státní správy nebo samosprávy, jakož i před orgány Evropské unie a mezinárodními orgány, před rozhodci nebo rozhodčími soudy, zpracovávání právní dokumentace, provádění právních rozborů a auditů, právní rozbory a rešerše psaného práva a judikatury a klientský servis, a to především v následujících oblastech:

 

- mezinárodní obchod, podnikání a investice ve Spojeném království a v zemích střední a východní Evropy 

- trusty a správa cizího majetku: svěřenské fondy v českém právu a anglické, onshore a offshore trusty a trust-like konstrukce

- vedení a řešení sporů: příprava podání (žaloby, návrhy na zahájení řízení, vyjádření, odvolání, dovolání a jiné), zastupování a právní poradenství v souvislosti s vedením sporů před soudy, správními a jinými orgány veřejné moci, vnitrostátními, mezinárodními a investičními (ochrana investic) rozhodčími tribunály (arbitráž) a v rámci mimosoudních (alternativních) způsobů řešení sporů (např. mediace, med-arb, expertní činnost) v České republice a Spojeném království 

- obchodní společnosti: zakládání a změny ve všech druhů obchodních společností v České republice, Spojeném království a onshore nebo offshore finančních centrech, včetně přípravy zakladatelských dokumentů, manažerských smluv, pořádání a zastupování na valných hromadách, fúze a akvizice společností včetně právní due diligence, zrušení a likvidace společností

závazkové právo: sepisování a posuzování smluv a jiných listin, právní poradenství v souvislosti s uzavíráním smluv a vyjednáváním se smluvními partnery, uplatňování nároků z ukončení nebo neplatnosti smluv nebo porušení smluvních povinností

- hospodářská soutěž: právní poradenství v oblasti soutěžního práva, ochrany hospodářské soutěže a ochrany před nekalosoutěžním jednáním, zastupování před českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ČR a anglickou Komisí pro ochranu hospodářské soutěže (Competition Commission)  

- insolvence: právní poradenství věřitelům a dlužníkům, příprava návrhů na zahájení a přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení, zastupování v insolvenčních řízeních a v incidenčních sporech

- medicínské právo a veřejné zdravotní pojištění: provozování zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven, nároky v důsledku postupu lékaře non lege artis (náhrada škody na zdraví, náhrada bolestného, náhrady nemajetkové újmy za poškození zdraví a jiné)

- právo finanční, daňové a cenných papírů, duševní vlastnictví (ochranné známky, užitné a průmyslové vzory), nemovitosti, veřejné zakázky, energetika, právo dědické, pracovní, rodinné, ochrana osobnosti a vymáhání pohledávek

Ověřování pravosti podpisů podle českých právních předpisů (bez nutnosti apostilly) a rovněž ověřování pravosti kopií v Londýně

 

Právní pomoc při vyřizování residenční karty (trvalého pobytu) a britského občanství pro občany České republiky a Slovenské republiky žijící v UK 

 

Právní služby ve všech oblastech:

 

- českého práva

- anglického práva

- práva Evropské unie 

- mezinárodního práva soukromého 

 

Výkon funkce rozhodce ve vnitrostátních a mezinárodních obchodních sporech

 

Výkon funkce trustee podle anglického práva a správce svěřenského fondu podle českého práva